พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

เวลา 14.57 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงเปิดงานเฉลิมฉลอง “60 ปี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ : รวมใจสร้างคนดีสู่สังคม” ซึ่งสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วประเทศได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น อาทิ การจัดค่ายพักแรม 4 ภาค แก่สมาชิกกว่า 2,000 คน, และการจัดงานวันระลึกระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ จากการริเริ่มของคุณหญิง กนก สามเสน วิล ได้ก่อตั้งกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ในประเทศไทย เมื่อปี 2500 เพื่อพัฒนาเด็กผู้หญิงและเยาวสตรีให้เป็นพลเมืองดี มีประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในด้านการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยฝึกเด็กระดับอนุบาล อายุ 4-6 ปี ให้เป็นนกน้อย, ระดับประถมศึกษาอายุ 7-11 ปี เป็นนกสีฟ้า, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 12-15 ปี เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ ปัจจุบันมีสมาชิก 50,000 คน โดยมีศูนย์ฝึกที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม 4 แห่ง โดยในวันนี้ มีนักเรียนแกนนำ และครูที่ปรึกษาจาก 30 โรงเรียน มาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และสัมมนาเพื่อถอดบทเรียนจากการทำงานในโครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสุขภาวะชุมชน ในประเด็นกินเปลี่ยนโลก ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคมนี้ เพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคของตนและคนรอบข้าง ให้เอื้อต่อสุขภาวะให้มากขึ้น

http://s.ch7.com/219727

Scroll to Top