กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า จากสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ จ.สุรินทร์