สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม  เดือน  พฤษภาคม – มิถุนายน  2561

1.อบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐานสำหรับครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ผู้บำเพ็ญประโยชน์

วันที่  1-5  พ.ค.61  ณ สำนักงานใหญ่  กทม.   

วันที่  1-5  พ.ค.61  ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ.สุรินทร์

วันที่  9-13 พ.ค.61  ณ สำนักงานใหญ่  กทม. 

วันที่  1-5  พ.ค.61  ณ สำนักงานใหญ่  กทม.

วันที่  14-18 มิ.ย.61  ณ  โรงเรียนมัธยมยานากาวา  จ.นครศรีธรรมราช

2.  อบรมเพิ่มพูนทักษะการจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

วันที่  15-17  มิ.ย.61  ณ  โรงเรียนสตรีพัทลุง  จ.พัทลุง

3.  อบรมผู้นำนันทนาการ  

วันที่  28-30  มิ.ย.61  ณ  สำนักงานใหญ่  กทม.

4.  เวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษา

วันที่  2  มิ.ย.61   ณ  สำนักงานใหญ่  กทม.

วันที่  9  มิ.ย.61  ณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  9  มิ.ย.61  ณ  จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่  16  มิ.ย.61  ณ  จังหวัดพิจิตร

วันที่  16  มิ.ย.61  ณ  จังหวัดนครราชสีมา

5.  อบรมครูที่ปรึกษาโครงการพลังเด็กและเยาวชน  สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน  กินเปลี่ยนโลก

วันที่  23  มิ.ย.61  ณ  สำนักงานใหญ่  กทม.

***ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  E-mail  :  ggat.thailand@hotmail.com 

โทร  02-243599***