ขอเชิญครู – อาจารย์ที่สนใจ อบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่

ขอเชิญครู – อาจารย์ที่สนใจ อบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2563 ณ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ ขณะนี้เหลือเพียง 35 ที่ เท่านั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียนมาก่อนเท่านั้น

Scroll to Top