ขอเชิญสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2561

วันเสาร์  ที่  16  กุมภาพันธื  2562  เวลา  08.30 – 14.00น.

ณ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร