ขอแสดงความยินดี กับ นางกาญจนา เติมประยูร ที่ได้รับรางวัล คนดีศรีแผ่นดิน ในโครงการคนดีศรีแผ่นดินตามรอยธรรมราชา ประจำปี 2563 โดยมูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ☘️

☘️ร่วมแสดงความยินดี
👏🎉👏🎉👏กับนางกาญจนา หรือ💐🎊”พี่แขก” 🎊💐ของพวกเราชาวบ.พ.ได้
☘️☘️ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562☘️☘️
☘️☘️☘️ เวลา 13.00 – 16.00 น. ☘️☘️☘️
☘️☘️☘️☘️ ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
วัดบรวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ☘️☘️☘️☘️