สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีกองทัพบก ช่อง 5 กรุงเทพฯ ช่อง NBT11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่อง NBT11 จังหวัดสงขลา