3 กรกฎาคม 2563 นางปิยะมาศ เจริญวงศานนท์ ประธานฝ่ายโปรแกรม และนางสาวฐิตาภรณ์ เจริญวงศานนท์ หัวหน้าหมวดรุ่นเยาว์ เป็นตัวแทนจากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมหารือ แสดงความคิดเห็นในการร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์ลดปัญหาและผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ณ อาคารเรียนรู้สุขภาวะ สสส. กรุงเทพฯ