พิธีการมอบเข็มและปฏิญาณ โรงเรียนนครไทย

วันที่  8  กุมภาพันธ์  2561  คณะครูและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนนครไทย                    ร่วมกันประกอบพิธีการปฏิญาณตน  และมอบเข็มปฏิญาณ