สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช ชั้นม. 1 – 3 จำนวน 98 คน และหัวหน้าหมวด ร่วมกันจัดกิจกรรม Day Camp ผู้บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ฐาน ประกอบด้วย

1. เงื่อน 2. กฏและคำปฏิญาณ 3. นันทนาการ/เพลง 4. เกม 5. วาดภาพในจินตนาการ 6. ระเบียบแถว 7. สูตกรรมทุกคนมีความสุข สนุกสนาน ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ ก่อเกิดความรักสามัคคี และประทับใจจาก Day Camp ในครั้งนี้ค่ะ