วันที่ 20 ธันวาคม วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณหญิงกนก สามเสน วิล ผู้ก่อตั้งกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวสตรีให้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ความมุ่งมั่น ความเพียรพยามยามของท่าน ได้ถูกถ่ายทอดส่งต่อกันมา โดยผ่านทางกลุ่มอาสาสมัคร ที่เข้ามาช่วยงานสมาคมฯอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผู้ฝึก ที่ค้นหาหลักการ วิธีการ และแนวทางใหม่ๆ เพื่อถ่ายทอดให้กับหัวหน้าหมวด และ สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ กลุ่มหัวหน้าหมวด ที่ช่วยนำหลักการสอนของกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ส่งต่อยังสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ทั่วประเทศ รวมถึงกลุ่มสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ที่คุณหญิงกนก ได้ปลูกฝังให้มีอาชีพ รู้ถึงคุณค่าของตัวเองและค้นพบศักยภาพของตน ให้มีอาชีพ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวจนถึงเป็นผู้นำในถิ่นอาศัยของตนเองได้ กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์มิใช่เพียงกิจกรรมที่เกิดขึ้นแต่ในประเทศไทยเพียงเท่านั้น คุณหญิงกนก ได้นำกิจกรรมนี้เข้ามาจาก สหรัฐอเมริกา ท่านนำหลักการของท่านLord และ Lady Baden Powell มาใช้ ทำให้กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นกิจกรรมสากลและทันสมัยอยู่เสมอ มีกิจกรรมที่ร่วมทำกับต่างประเทศซึ่งเรามีเพื่อนพี่น้องผู้บำเพ็ญประโยชน์อีก 146 ประเทศทั่วโลก จนถึงวันนี้ ถึงแม้ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้ว กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ยังคงดำเนินต่อไป ยังคงถ่ายทอดสิ่งที่ท่านวางรากฐานของการพัฒนาเด็กให้เป็นคนเก่ง ดี และมีประโยชน์ต่อสังคมมาตลอด 60 ปี ถึงแม้วันนี้ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้ว แต่สิ่งเล่านี้จะยังคงดำเนินและพัฒนาให้ก้าวหน้า….. ต่อไป