10253795_589431687842923_8840002911387984487_n

 

 

สัมมนาผู้ฝึก “รวมพลัง…สานฝัน ให้เป็นจริง”

5 – 9 เมษายน 2557 เป็นอีกหนึ่งปีที่ผู้ฝึกทั้่วประเทศมารวมตัวกัน ที่สำนักงานใหญ่ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ กรุงเทพฯ ปีนี้เป็นปีที่พวกเราผู้ฝึกมีความสุขที่พบปะกัน ได้ร่วมกันทำบุญสมาคมฯ ได้รับความรู้หลายเรือ่งได้แก่ เรื่องราวจากองค์การโลก, Friends of Asia Pacific, สมาคมฯในฝัน ปี 2560, ผลงานในรอบ 10 ปี, กิจกรรมจาก GSUSA, แนวทางการบริหารกิจกรรมและโครงการ , ตลาดนัดกิจกรรม,ทักษะการใช้ชีวิตการแจ้ง , ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21, การรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy , สำรวจชุมชน , วิเคราห์ตารางการอบรมหัวหน้าหมวด, แผน 3 ปียุทธศาสตร์การฝึกและโปรแกรม, และแผนการอบรมหัวหน้าหมวด 2557-2558 จากวิทยากรคนเก่งหลายท่าน และยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากปีที่ผ่านๆมาของการออกไปฝึกอบรม แต่นอกเหนือไปจากความรู้ที่ได้แล้วนั้น พวกเราได้พบปะกัน ความผูกพันธ์ความอบอุ่นที่เรามีให้กัน ทำให้พวกเรากลับมารวมตัวกันอยู่ ณ ที่นี้….ในทุกๆปี

ขอขอบคุณวิทยากรพิเศษ
คุณธันยพร กริชติทายาวุธ – องค์การโลก/Friends of Asia Pacific
คุณวลัยกร พรหมโยธี – Friends of Asia Pacific
คุณกรพินธุ์ เลิศกิตติสุข – GSUSA (Girl Scouts USA)
Ms. Lynda Rolph – ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
กลุ่มมะขามป้อม – รู้เท่าทันสื่อ Media Literacy