กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ครั้งที่ 1 ในโครงการ “เรียนรู้เพื่อเท่าทันการพนันและสารพันเรื่องเสี่ยง” โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
กิจกรรมครั้งที่ 1 สำหรับสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง จาก
☘โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ☘โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
☘โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม และ☘กลุ่มSJM Girl Guides
เข้าร่วมกิจกรรม


#เรียนรู้เพื่อเท่าทันการพนันและสารพันเรื่องเสี่ยง
#GGATPorgramProject