(สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ร่วมกับ  สสส.)

 

แผนที่สร้างเสริมสุขภาพ  คืออะไร

          “แผนที่สร้างเสริมสุขภาพ”เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางให้เด็กและเยาวชนรู้จักการแยกแยะพื้นที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและพื้นที่เฝ้าระวังที่เด็กๆควรหลีกเลี่ยงและหลายพื้นที่เด็กๆสามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อสุขภาวะของคนในชุมชนได้

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่ออะไร

 • เพื่อสนับสนุนให้เด็กเยาวชนจัดทำแผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษา และนำเสนอให้สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชน
 • เพื่อสร้างโอกาสให้เด็ก/เยาวชนและครูที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในการทำงานร่วมกับชุมชน
 • เพื่อรวมพลังเครือข่ายเด็ก/เยาวชนในการเป็นผู้นำทำความดีเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองให้น่าอยู่และเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

เราทำอะไรกันในโครงการนี้

 • อบรมครูที่ปรึกษา / พี่เลี้ยงกลุ่มเยาวชน รุ่นที่  1  และรุ่นที่  2
 • อบรมแกนนำนักศึกษา 3  กลุ่ม  กลุ่มละ  5  คน
 • อบรมครู และ  นักเรียนแกนนำ  จำนวน  3  รุ่น  ได้แก่  (รุ่นที่  1  กรุงเทพมหานคร  พิจิตร  พิษณุโลก  นครราชสีมา  ,  รุ่นที่  2  อุบลราชธานี  ,  รุ่นที่  3  นครศรีธรรมราช)
 • โรงเรียนส่งโครงการให้สมาคมฯพิจารณาภายใน 15  วันหลังอบรม
 • สมาคมฯสนับสนุนโครงการระยะที่ 1
 • เยาวชนแกนนำดำเนินการลงสำรวจชุมชน นำเสนอผลงานการจัดทำแผนที่สร้างเสริมสุขภาพ  และเขียนโครงการ
 • สมาคมฯพิจารณาโครงการ และสนับสนุนโครงการระยะที่  2
 • เยาวชน และชุมชนร่วมกันพัฒนาพื้นที่เฝ้าระวังให้เอื้อต่อสุขภาวะ
 • คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามผลความก้าวหน้า
 • ครู และนักเรียนแกนนำเข้าสัมมนาแลกประสบการณ์  และถอดบทเรียน
 • รณรงค์เผยแพร่เพื่อเพิ่มพื้นที่ดีสร้างเสริมสุขภาพ และคัดเลือกโครงการที่เป็นแบบอย่าง

(อบรมครูที่ปรึกษา / พี่เลี้ยงกลุ่มเยาวชน รุ่นที่ 1)

(ตัวแทนครูที่ปรึกษา / พี่เลี้ยงกลุ่มเยาวชน  รุ่นที่  2  ลงสำรวจพื้นที่รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)