โครงการ แผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษา

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ผลงานโครงการของน้องๆแต่ละ โรงเรียน

จังหวัด ปทุมทานี

โรงเรียนธัญรัตน์

โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

จังหวดพิษณุโลก

โรงเรียนนครไทย

 

จังหวัดพิจิตร

โรงเรียนสากเหล็ก

 

จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนบุญวัฒนา

โรงเรียนจักราวิทยา

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร

โรงเรียนด่านขุนทด

 

จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนเบ็ญจะมะ มหาราช

โรงเรียนลือคำหาญ วารินชำราบ

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

 

จังหวัดพิจิตร

โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

โรงเรียนตะพานหิน

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

 

จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

โรงเรียนจ่านกร้อง

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

โรงเรียนโยธินบำรุง

โรงเรียนจรัสพิชากร

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

โรงเรียนเชียรใหญ่

โรงเรียนสตรีทุ่งสง Click