การกลับมาอีกครั้งของโครงการแผนที่สุขภาพ

ภายใต้ชื่อโครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษา

การกลับมาอีกครั้งของโครงการแผนที่สุขภาพ ภายใต้ชื่อโครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษาโดยโครงการมีระยะเวลาของโครงการ  1 สิงหาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2561 และยังมี

กลุ่มเป้าหมายหลัก   เป็นแกนนำเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 27 กลุ่ม  ครูที่ปรึกษากลุ่มละ 2 คน รวม 108 คน และ แกนนำนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 3 กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มละ 1 คน 18 คน หลังจากที่เป้าหมายหลักได้ร่วมการอบรมเป็นแกนนำแล้วก็จะทำการหากลุ่มแนวร่วมเป็น 

กลุ่มเป้าหมายรอง โดยแบ่งเป็น นักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน ที่เป็นทีมทำงานร่วมกับแกนนำ27กลุ่ม รวม 960 คน และนักศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน ที่เป็นทีมงานทำงานร่วมกับแกนนำ 3 กลุ่ม รวม 63  คน

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อสนับสนุนกลุ่มเด็ก/เยาวชนจัดทำแผนที่สร้างเสริม สุขภาพรอบสถานศึกษา และนำเสนอให้สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชน
  • เพื่อสร้างโอกาสให้เด็ก/เยาวชนและครูที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงได้ พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม   ผ่านกระบวนการทำโครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษา

3) เพื่อรวมพลังเครือข่ายเด็ก/เยาวชนในการเป็นผู้นำทำความดี เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองให้น่าอยู่และเกิด
    ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

4) เพื่อสรุปบทเรียนและผลการใช้หลักสูตรอบรม เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเด็ก/เยาวชนและครูที่ปรึกษา/  พี่เลี้ยงจัดทำ
    โครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษา