การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันเสาร์  ที่  24  กุมภาพันธ์  2561

ณ สำนักงานใหญ่  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์