ขอแสดงความยินดีกับ นางมารยาท อุปมา ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางมารยาท อุปมา

ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่น

สมาคมผู้บำเพ็ญประโย่ชน์แห่งประเทศไทย ฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางมารยาท อุปมา                      ประธานกรรมการผู้บำเพ็ญประโยชน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับคัดเลือกจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่น และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2560

Scroll to Top