รุ่นนกสีฟ้า (Blue Bird)

 คำปฏิญาณ กฎ คติพจน์ และคำขวัญของนกสีฟ้า

  • จะปฏิบัติหน้าที่อันพึงมีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  • จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ โดยฉพาะคนในบ้าน
  • เชื่อและจะปฏิบัติตามกฎของนกสีฟ้า

กฎของนกสีฟ้า

  1. นกสีฟ้า เคารพและเชื่อฟังผู้มีอาวุโส
  2. นกสีฟ้า ไม่นึกถึงแต่ตนเองเท่านั้น
  3. นกสีฟ้า จะต้องพูดแต่ความจริง
  4. นกสีฟ้า จะต้องสะอาดและเป็นระเบียบ
  5. นกสีฟ้า ทำงานและเล่นด้วยจิตใจร่าเริงและรักษากฎเกณฑ์

คติพจน์       เราจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ

คำขวัญของนกสีฟ้า    ทำความดี

Scroll to Top