เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายปี 2564 และผลการดำเนินงานตลอดปี 2563 รวมทั้งรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2563