ประวัติผู้ก่อตั้งและประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก

ประวัติผู้ก่อตั้งและประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก

Robert Baden-Powell (B.P.) เกิดที่กรุงลอนดอน  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1857  รับราชการเป็น

ทหาร  ยศครั้งสุดท้ายเป็นนายพลโท  เป็นผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือ  ในปีค.ศ. 1908 ซึ่งได้แพร่หลายไปทั่วโลก  รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งกิจการบำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกขึ้น ในปี  ค.ศ. 1910     ด้วยความสามารถ และความดีของท่าน พระเจ้ายอร์จที่  5  พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอังกฤษ  ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ชั้นสูง  เป็น Lord Baden-Powell  แห่งกิลเวล  เมื่อ ค.ศ. 1929  ท่านถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1941  (พ.ศ. 2484)  เมื่ออายุได้  84  ปี

Lady Baden-Powell   เดิมชื่อ  Miss Olave Soames  เกิดที่สตับบิ้งคอร์ด  ประเทศสหราชอาณาจักร  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  ค.ศ. 1889  ได้พบท่าน Lord Baden-Powell   ซึ่งขณะนั้น  เป็นขุนนาง  ตำแหน่งเซอร์และสมรสในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1912 ตั้งแต่นั้นมา  ท่านได้เอาใจใส่ในกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ ทำให้กิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์เจริญรุ่งเรืองควบคู่กับกิจกรรมลูกเสือ   ได้รับแต่งตั้งเป็น  World Chief Guide  ในปี ค.ศ. 1930  ท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  25  มิถุนายน  ค.ศ. 1977

กิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ถือว่า  วันที่  22  กุมภาพันธ์   ซึ่งเป็นวันเกิดของผู้ให้กำเนิดและประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์  เป็นวันรำลึก   (Thinking Day)

Scroll to Top