วิธีการของผู้บำเพ็ญประโยชน์

จากการสำรวจในวันเด็กหญิงสากล (International Day of the Girl) ประจำปี 2556 การศึกษาและกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กผู้หญิงและเยาวสตรีให้ตระหนักถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำของตนเอง ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด

องค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก WAGGGS ใช้การศึกษานอกระบบในแบบเฉพาะของผู้บำเพ็ญประโยชน์  5  วิธีการ  เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กผู้หญิงและเยาวสตรี  ซึ่งเรียกว่า  วิธีการของผู้บำเพ็ญประโยชน์  (Girl Guide and Girl Scout education method)

การเรียนรู้ในกลุ่มเล็ก ( Learning in small group)

กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ต่อค่านิยมและการตัดสินใจของเรา การได้ทำงานร่วมกันเชิงบวกใน

กลุ่มเล็กๆ สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ  เราเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเจรจาต่อรองให้เกิดการตัดสินใจแบบประชาธิปไตย  เพื่อยืนยันความต้องการและความเห็นของเรา และเพื่อแก้ไขปัญหา เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิผล และเป็นพลังในกลุ่มเมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆ เช่น ช่วยให้เราบรรลุศักยภาพ

การทำงานในกลุ่มเล็ก (Working in small groups) ทำให้เกิดทักษะการทำงานเป็นทีม การร่วมมือกัน การสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์

เส้นทางของฉัน  ก้าวเดินของฉัน (My Path, My Pace)

เราทั้งหมดล้วนเรียนรู้ในหนทาง และพบแรงบันดาลใจในที่แตกต่างกัน กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

สร้างคุณค่าให้แต่ละคนในกลุ่ม โดยการเลือกในสิ่งที่ต้องการเรียน และวิธีการในการเรียนรู้ เยาวสมาชิกเป็นผู้นำในการเลือกและวางแผนกิจกรรม หัวหน้าหมวดสนับสนุนให้มีกิจกรรมอันหลากหลาย เพื่อให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ ไม่มีการกดดันให้แต่ละบุคคลต้องบรรลุมาตรฐานที่กำหนดไว้ โปรแกรมการศึกษากระตุ้นเยาวสมาชิกให้เกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาการของตนเมื่อเวลาผ่านไป และตั้งเป้าหมายของตนเองที่เหมาะสมกับอายุ ให้โอกาสเยาวสมาชิกมีอิสระที่จะลองผิดลองถูก และค้นพบเส้นทางการเรียนรู้ตามก้าวเดินของตนเอง

เส้นทางของฉัน ก้าวเดินของฉัน (My Path, My Pace) ทำให้เกิดการเป็นเจ้าของเส้นทางการเรียนรู้ ตลอดชีวิต มีความมุ่งมั่น

การเรียนรู้โดยการลงมือทำ (Learning by Doing)

หัวใจของการศึกษานอกระบบ คือ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เยาวสมาชิกเรียนรู้ในลักษณะส่งต่อ (hands-on way) โดยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ท้าทาย ประสบการณ์ เกม โครงการและการทดลอง

มนุษย์เป็นผู้เรียนรู้โดยธรรมชาติเมื่อได้รับแรงกระตุ้น  การเรียนรู้โดยการลงมือทำ ทำให้เยาวสมาชิกสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เข้ากับชีวิตจริง และกำหนดทิศทางการเรียนรู้ของตนเองให้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการ

การเรียนรู้โดยการลงมือทำ (Learning by Doing) ทำให้เกิดความมั่นใจในทักษะของตนเอง สามารถกำหนดทิศทางการเรียนรู้ของตนเองและดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

การสัมพันธ์กับผู้อื่น (Connecting with others)

การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่า  เยาวสมาชิกเรียนรู้ที่จะเชื่อถือ ไว้วางใจและเคารพ

อาสาสมัครผู้ใหญ่ที่สนับสนุนตน โดยการเป็นต้นแบบของผู้นำที่มีพลังความสามารถ และสนับสนุนการตัดสินใจของเยาวสมาชิก  เยาวสมาชิกถูกท้าทายให้ติดต่อเชื่อมโยงกับบุคคล ที่มีอายุ เพศ ภูมิหลังทางวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างกัน นี่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

การสัมพันธ์กับผู้อื่น (Connecting with others) ทำให้มีความอดกลั้นและการไม่แบ่งแยก มีการสื่อสาร

และการร่วมมือ

ความสัมพันธ์กับโลกของฉัน (Connecting with my world)

เราเรียนรู้มากที่สุดจากโลกรอบตัวเรา และกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเรียนรู้อันหลากหลาย สมาชิกสะท้อนให้เห็นว่าการเป็นพลเมืองของโลกมีความหมายเพียงใด ด้วยการทำโครงการกับชุมชน และแสดงออกในประเด็นปัญหาที่ตนห่วงใย การจะเข้าใจวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เยาวสมาชิกจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืน  และการผจญภัยกลางแจ้งเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมที่ดีทุกกิจกรรม  เยาวสมาชิกจะต้องถูกท้าทายเพื่อปรับการเรียนรู้ของตนให้สามารถเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมทั้งการดูแลรักษาชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ตนห่วงใยฉนื

ความสัมพันธ์กับโลกของฉัน (Connecting with my world) ทำให้เกิดการตระหนักในปัญหาระดับโลก มีแรงจูงใจในการดำเนินการ

Scroll to Top