วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2023- 2025

องค์กรสาธารณกุศลสากลที่ยั่งยืน มุ่งจัดประสบการณ์
ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเป็นพลเมืองดีที่เข้มแข็งของชาติและของโลก ร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

We are a sustainable international non-governmental organization that aims to provide diverse experiences to promote our members as strong and resilient citizens of their country and the world, working together with networks both domestically and internationally.

พลเมืองดีที่เข้มแข็ง หมายถึง ผู้มีอุปนิสัยดี มีทักษะ

พัฒนาภาวะผู้นำ ทำความดี มีแนวคิดเปิดกว้าง และเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกต่อสังคม

“Strong and resilient citizens” refers to individuals who have good character traits, developed leadership skills, do good deeds, have open-mindedness, and are agents of positive change in society.

พันธกิจ (Mission) ปี 2023 – 2525

1.  ส่งเสริมสมาชิก บ.พ.ให้เป็นพลเมืองดี ที่เข้มแข็งของชาติและของโลก

“Promote our members to become strong and resilient citizens of their country and the world.”

2. สร้างองค์ความรู้เพื่อออกแบบกรอบการฝึกและการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายและมีคุณภาพให้ตรงกับ  ความต้องการของเด็กผู้หญิงและเยาวสตรี

“Create knowledge and design a framework for training and diverse, high-quality experiences that meet the needs of girls and women.”

3.  สื่อสารและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก สตรีและผู้สนใจเข้าถึงกิจกรรม บ.พ. ให้มากขึ้น

“Communicate and promote network collaboration to increase opportunities for children, women, and interested parties to access activities of our organization.”

4.  พัฒนารูปแบบการบริหารกิจการให้มีความก้าวหน้าสู่สากลและยั่งยืน

“Develop an association management model that advances towards sustainability and international standards.”

Scroll to Top