วิสัยทัศน์

ผู้หญิงเก่ง ดี มีประโยชน์ต่อสังคม

 

พันธกิจ

ทำให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้สูงสุดในการเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม