20062014198-10-10-2013 4-29-03 PM_746101

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลขที่ 505 หมู่ที่ 5 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140

โทร / แฟ็กซ์ : +66 44 416 011

สุรินทร์

63142 63146 63154 63156 63161 63162 63164 63192