ศูนย์ฝึกภาคเหนือ

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์ฝึกภาคเหนือ

เลขที่ 189/3 ถนนช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทร. +66 53 274 -125, 275-995     แฟ็กซ์. +66 53 274-125

Scroll to Top