20062014198-10-10-2013 4-29-03 PM_746101

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ศูนย์ฝึกภาคใต้

โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา หะยีนิเซาะ อาเก็บอุไร – บำเพ็ญ

บ้านกรือเซะ ตำบลตันหลงลุโล๊ะ อำเภอเมืองปัตตานี้ จังหวัดปัตตานี 9400

โทร +66 73 413 238  แฟ็กซ์ : +66 73 417 118

สตรีพัฒนศึกษา ปัตตานี