สมาชิกภาพ

 

สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์

 1. ประเภทของสมาชิก สมาชิกมี 4 ประเภท  คือ
  • เยาวสมาชิก ได้แก่ สตรีอายุครบ 4 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ซึ่งสมัครเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและ

วิธีการของสมาคม   เยาวสมาชิกแบ่งเป็น 4 รุ่น  คือ

1) รุ่นนกน้อย               (Little  Birds)                      อายุ       4-6          ปี

2) รุ่นนกสีฟ้า               (Blue Birds)                         อายุ       7-11        ปี

3) รุ่นกลาง                   (Guides)                                อายุ     12-15       ปี

4) รุ่นใหญ่                    (Seinor Guides)                  อายุ     16-18        ปี

 • สมาชิกสามัญ ได้แก่  สตรีที่บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปี ซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักการของ

ผู้บำเพ็ญประโยชน์และสมัครเป็นสมาชิก

 • สมาชิกสมทบ ได้แก่  บุรุษที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุ 20 ปีและสนใจในกิจกรรมของสมาคม
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการอำนวยการของสมาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้

เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ได้

 

 1. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
  • สมาชิกมีสิทธิแต่งเครื่องแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์
  • สมาชิกมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายของสมาคมตามประเภทที่ตนเป็นสมาชิก เมื่อปฏิญาณตนแล้ว
  • สมาขิกมีสิทธิเสนอความคิดเห็นและสอบถามกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการอำนวยการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
  • ภายใต้บังคับแห่งข้อ 23(2) สมาชิกสามัญมีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
  • สมาชิกสามัญที่ผ่านการอบรมและปฏิญาณตนแล้วเท่านั้น มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ
  • สมาชิกสามัญเท่านั้น มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่
  • สมาชิกมีหน้าที่ชำระค่าบำรุงตามระเบียบว่าด้วยค่าบำรุงของสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการได้ตราไว้
  • สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคม
  • สมาชิกมีหน้าที่สนับสนุนกิจการของสมาคม

 

 

 

 

 1. การสมัครเป็นสมาชิก

3.1 เยาวสมาชิก    ให้ผู้ที่ประสงค์สมัครเป็นเยาวสมาชิก ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมพร้อมด้วยคำยินยอมของผู้ปกครอง  เมื่อหัวหน้าหมวดรับเข้าเป็นสมาชิกในสังกัดแล้วผู้สมัครจะต้องมารับการอบรมตามหลักการและวิธีการของสมาคม

3.2 สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ให้ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคม  โดยมีสมาชิกสามัญของสมาคมคนหนึ่งลงชื่อรับรอง เมื่อคณะกรรมการอำนวยการอนุมัติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้สมัครทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการอำนวยการลงมติ สมาชิกภาพเริ่มแต่วันที่คณะกรรมการอำนวยการลงมติรับการเป็นสมาชิกและชำระเงินค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

 

 1. การสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีต่อไปนี้

4.1 ตาย

4.2 ลาออก

4.3 ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

4.4 คณะกรรมการอำนวยการมีมติโดยคะแนนเสียงข้างมากนับได้ไม่น้อยกว่าสองในสามส่วนของจำนวน

กรรมการอำนวยการที่เข้าประชุมให้ออก ในกรณีที่ประพฤติตนเสื่อมเสียเป็นที่เสียหายแก่หมู่คณะ หรือ

ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสมาคมอย่างร้ายแรง

4.5 ไม่ชำระค่าบำรุงติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี และนายทะเบียนทวงถามแล้วยังไม่ชำระ

4.6 เมื่อเยาวสมาชิกมีอายุเกิน 20 ปี (บรรลุนิติภาวะ)

 1. ระเบียบว่าด้วยค่าบำรุงของสมาชิก สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ

                อาศัยอำนาจตามความในข้อ 37 แห่งข้อบังคับ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 คณะกรรมการอำนวยการ ตราระเบียบว่าด้วยค่าบำรุงของสมาชิกขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 44 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  2545 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบว่าด้วยค่าบำรุงของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2545”

ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ตราระเบียบนี้เป็นต้นไป

ข้อ 3. สมาชิกของผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย  ต้องเสียค่าบำรุงในอัตราดังต่อไปนี้

 • สมาชิกสามัญ เสียค่าบำรุงเป็นรายปี ๆ ละ 50 บาท หรือเสียครั้งเดียวตลอดชีพ 500 บาท
 • สมาชิกสมทบ เสียค่าบำรุงเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ
 • เยาวสมาชิกเสียค่าบำรุงปีละ 10 บาท
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบำรุง

 

ตราไว้ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2545

 

ใส่ความเห็น

Scroll to Top