การนำเสนอผลงาน  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลการดำเนินโครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษา  (ภาคกลาง)

วันที่  2  มิถุนายน  2561

ณ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์