โปรแกรมการศึกษาขององค์การโลก

โปรแกรมการศึกษาขององค์การโลก

WAGGGS is a non-formal education Movement… that uses the Girl Guides and Girl Scouts education method to develop Values and skills for life that empower girls to reach their fullest potential and take action to change the world.

องค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก มีกระบวนการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีเกิดการเรียนรู้ ใน 6 ประเด็น คือ

….เป็นองค์กรที่จัดการศึกษานอกระบบ

…ใช้วิธีการของผู้บำเพ็ญประโยชน์

…เพี่อพัฒนาคุณค่า

…และทักษะชีวิต

…ทำให้เด็กผู้หญิงได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้สูงสุด

…และมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโลก

องค์การโลกมีชุดโปรแกรมการศึกษาต่างๆ ให้องค์กรสมาชิกสามารถนำไปจัดกิจกรรมที่ท้าทายและ

สนุกสนาน เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กผู้หญิงและเยาวสตรี อายุระหว่าง 5-25 ปี และมีวิธีการที่ยืดหยุ่นที่สามารถปรับให้เข้ากับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย

จากรายงานการประเมินผล ปี พ.ศ.2555 เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ.2563 พบว่า สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร้อยละ 81 บอกว่าได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาระดับโลกจากกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ในระดับมากหรือพอสมควร กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้การสนับสนุนและพัฒนาเด็กผู้หญิงทั่วโลกในประเด็นที่สำคัญต่างๆ ในระดับโลกมานานหลายปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536   ส่วนหนึ่งเป็นโครงการระดับโลก เช่น Global Action Themes องค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกเน้นให้สมาชิกทำงานในประเด็กหลักเดียวกัน เช่น การสร้างสันติภาพ (Peace) การสร้างพลเมืองโลก (Building World Citizenship) สิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของเรา (Our Right Our Responsibilities) ในปี พ.ศ.2543 ประเทศทั่วโลก จำนวน 189 ประเทศ ได้ลงนามปฏิญญาสหัสวรรษ (The Millennium Declaration) ดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 โดยมีเป้าหมายหลักไปที่การขจัดปัญหาความยากจน ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ 8 เป้าหมาย ได้แก่

  1. ขจัดความยากจนและความหิวโหย
  2. เด็กทุกคนได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา
  3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี
  4. ลดอัตราการตายของเด็ก
  5. พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์
  6. ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาเลเรียและโรคสำคัญอื่นๆ
  7. รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  8. ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก

องค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกได้จัดชุดกิจกรรมวันรำลึกโลก (World Thinking Day Activities Pack) เพื่อให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกร่วมกันเฉลิมฉลองวันรำลึกโลกโดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) โดยมีเป้าหมายในการรณรงค์ในแต่ละปี ดังนี้

พ.ศ.2552              หยุดการแพร่ระบาดของโรค (Stop the Spread of diseases)

พ.ศ.2553              เราสามารถร่วมมือกันขจัดความยากจนและความหิวโหยที่รุนแรง

(Together we can end extreme poverty and hunger)

พ.ศ.2554              การให้พลังแก่เด็กผู้หญิงจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้

(Empowering Girls will change our World)

พ.ศ.2555              เราสามารถปกปักษ์รักษาโลกของเราได้ (We can save our World)

พ.ศ.2556              เราสามารถร่วมมือกันช่วยชีวิตเด็กได้ (Together we can save children’ s life)

ชีวิตและสุขภาพของแม่ทุกคนมีค่า (Every mother’s life and health is precious)

พ.ศ.2557              การศึกษาเปิดกว้างสำหรับเด็กผู้หญิงและผู้ชายทุกคน

(Education opens door for all boys and girls)

พ.ศ.2558              ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก

(Develop a global partnership for development)

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 องค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกได้เข้าดำเนินโครงการทางการศึกษาระดับโลก

(Global Action Theme Educational Program) ชื่อว่า Together We Can Change Our World สนับสนุนให้องค์กรสมาชิก 145 ประเทศนำไปใช้   ในปัจจุบันมีองค์กรสมาชิก จำนวน 22 ประเทศได้ทำโครงการต่างๆร่วมกับชุมชนในประเทศของตนอย่างประสบความสำเร็จ  ตัวอย่างเช่น ในประเทศแซมเบีย ร่วมกับคนในชุมชนแก้ปัญหาเรื่องการหยุดเรียนกลางคัน  การจัดตั้งชั้นเรียนและสอนหนังสือให้แก่ผู้หญิงในประเทศอียิปต์เป็นต้น

องค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกได้จัดทำชุดกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้หญิงและเยาวสตรีในระดับโลก อีกเช่น

– ชุดกิจกรรม  Voices Against Violence

– ชุดกิจกรรม   Free Being Me

– ชุดกิจกรรม  Together we can change our world

– ชุดกิจกรรม  Surf Smart internet safety pack

– ชุดกิจกรรม  Be the change community action kit

Scroll to Top