“โครงการเราก้าว…เพื่อโครงการก้าวคนละก้าว ”
สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นนกสีฟ้าโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64 จัดกิจกรรม “โครงการเราก้าว…เพื่อโครงการก้าวคนละก้าว ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อระดมทุนช่วยเหลือโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล
2) เพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีจิตอาสาและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากร ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชุมชน และบุคคลทั่วไป
3) เพื่อปลุกกระแสการออกกำลังกายให้กับสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากร ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชุมชน และบุคคลทั่วไป
โดยได้รับความร่วมมือจาก นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากร ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และ คณะกรรมการชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 09.30 น. โดยวิ่งระดมทุน จุดเริ่มต้นจากลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนฯ ไปในซอยชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนฯ และจะนำเงินที่ได้ส่งโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลต่อไป