ต้อนรับผู้แทนจากInternational Scout and Guide Fellowship

          วันที่  25  มกราคม  2561  ผู้แทนสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ไดแก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัลย์  สมุทรรักษ์  (อุปนายกที่1  และประธานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์)  นางแจ่มจันทร์  ทองเสริม  (นายทะเบียน และประธานฝ่ายสมาชิกภาพ)  ดร.กัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์  (ประธานฝ่ายฝึก)  และนางสาวกาญจนา  แสงปลั่ง  (ประธานฝ่ายอาคารสถานที่)  ร่วมต้อนรับผู้แทนจากInternational Scout and Guide Fellowship (ประเทศอินเดีย)  ณ  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร