โครงการ Free Being Me

โครงการ Free Being Me เป็นโครงการที่ใช้กระบวนการทางจิตวิทยา ที่จัดในรูปแบบกิจกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ ที่มีความไม่มั่นใจทางกาย เพื่อค้นหาศักยภาพของตนเองได้อย่างสูงสุด และในปี2561 นี้ กำลังจะเป็นก้าวต่อไปของโครงการ ภายใต้ชื่อว่า Action on Body Confidence ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่เปรียบเสมือนเป็นภาคต่อจาก FBM ที่ผ่านมา กิจกรรม หรือ เนื้อหาจะน่าสนใจแค่ไหน สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เตรียมพบกันได้ เร็ว ๆ นี้ 
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/action-body-confidence/