การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ สำนักงานใหญ่ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในปีนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมการประชุม 120 คน จากทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมทั้งจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เรียกได้ว่ามาจากทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียว และในปีนี้ มีการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการชุดที่ 27 จะมีวาระตั้งแต่ ก.พ. 2563 – ก.พ. 2566 โดยผลการเลือกตั้ง สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ดังนี้
1. น.ส.ดารณี เวณุจันทร์
2. น.ส.ธันยพร กริชติทายาวุธ
3. น.ส.วรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
4. นางปิยะมาศ เจริญวงศานนท์
5. นางกาญจนา เติมประยูร
6. พลเรือตรีหญิงศิริมา กริชติทายาวุธ
7. น.ส.เบ็ญจา ถาวรอนุกูลกิจ
8. ผ.ศ.ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์
9. น.ส.วิชชาดา เตชะสวัสดิ์วิทย์
10. ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
11. น.ส.ชลลดา บุญประเสริฐ
12. น.ส.กาญจนา แสงปลั่

และประธานกรรมการอำนวยการจังหวัดดังนี้
ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ นางมาลีรัตน์ กำแพงแก้ว
จังหวัดลำพูน นางอัจรา ณ ลำพูน
จังหวัดพิษณุโลก นางพัชรินทร์ ชีพธำรง
ภาคกลาง
จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวปฏิมา พูนทรัพย์
จังหวัดกาญจนบุรี ดร.อโนทัย ทัณกาศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดสุรินทร์ นางสาวสุไรรัตน์ ไชยหาญ
จังหวัดมหาสารคาม นางสาวสมจิตร สุทธินันท์
จังหวัดนครราชสีมา นางอรทัย พยัคฆ์มะเริง
ภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช นางละวิม เอกมาตฤกุล
จังหวัดปัตตานี นางอภิวรรณ เมฆพิรุณ
จังหวัดสงขลา นางลดารัตน์ เมฆทันต์
จังหวัดตรัง นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านค่ะ
สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ยังคงจะดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง เด็กผู้หญิงให้เก่ง ดี และมีประโยชน์ต่อสังคม โดยผ่านกระบวนการสร้างคนดีสู่สังคม ต่อไป