Get Ready! การประชุมองค์การโลกครั้งที่ 37 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้ 27- 31 กค 2564 และในวันที่ 31 นี้ จะมีกิจกรรมรอบกองไฟทาง Youtube Live ขอเชิญชวนสมาชิกบ.พ.ทุกทานร่วมกิจกรรม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม เร็วๆ นี้