รายนามนายกสมาคมฯ

รายนามคณะกรรมการผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย
1. นางสาวกนก สามเสน
2. คุณหญิงดุษฎี มาลากุล
3. นางสาวนิลวรรณ ปิ่นทอง
4. นางสุภัทรา  สิงหลกะ
5. นางสาวดวงเดือน พิศาลบุตร
6. นางชลอจิต  ดุลยกนิษฐ์
7. นางยีน  ศรีจันทร์
8. นางสาวบรรจบ  พันธุเมธา
9. นางสาวรัญจวน อินทรกำแหง
10. นางเทวี  รัชตานนท์

รายนามนายกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย

1. ท่านผู้หญิงดุษฎี มาลากุล พ.ศ. 2501-2103
2. แพทย์หญิงอรวรรณ คุณวิศาล พ.ศ. 2504-2506
3. ศาสตรจารย์ คุณหญิงสุภาพ วิเศษสุรการ พ.ศ. 2507-2508
4. คุณหญิงบุญเกื้อ เบ็ญจกาญจน์ พ.ศ. 2510-2512
5. นางโขมพัตร เรืองศุข พ.ศ. 2513-2516
6. คุณถนอมจิตต์ หุตะสิงห์ พ.ศ. 2517-2520
7. คุณหญิงสุคนธ์ ชลออยู่ พ.ศ. 2521-2524
8. นางอัมพร กุลสิริสวัสดิ์ พ.ศ. 2525-2526
9. คุณหญิงสุคนธ์ ชลออยู่ พ.ศ. 2527-2530
10. คุณหญิงกนก สมาเสน วิล พ.ศ. 2531-2535
11. นางยาใจ อ่อนน้อมพันธุ์ พ.ศ. 2536-2541
12. นางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ พ.ศ. 2542-2545
13. ผ.ศ.ทิพยวัลย์ สมุทรักษ์ พ.ศ. 2542-2548
14. รศ.วดี เขียวอุไร พ.ศ. 2550 – 2556

15. นางแจ่มจันทร์ ทองเสริม พ.ศ.2557- 2559

16. นางสาวดารณี เวณุจันทร์ พ.ศ.2560 – 2563

17. นางกาญจนา เติมประยูร พ.ศ. 2563 – 2566 (ปัจจุบัน)

ใส่ความเห็น

Scroll to Top