องค์กรสาธารณกุศลสากลที่ยั่งยืน มุ่งจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเป็นพลเมืองดีที่เข้มแข็งของชาติและของโลก ร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พลเมืองดีที่เข้มแข็ง หมายถึง ผู้มีอุปนิสัยดี มีทักษะ พัฒนาภาวะผู้นำ ทำความดี มีแนวคิดเปิดกว้าง และเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกต่อสังคม

We are a sustainable international non-governmental organization that aims to provide diverse experiences to promote our members as strong and resilient citizens of their country and the world, working together with networks both domestically and internationally.
“Strong and resilient citizens” refers to individuals who have good character traits, developed leadership skills, do good deeds, have open-mindedness, and are agents of positive change in society.

วิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา Our Vision and Mission

ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นเล็กสุด หลักสูตรและกิจกรรมเหมาะสมสำหรับเด็กอนุบาล เพิ่มพูนจินตนาการ วิวัฒนาการให้สมวัย

ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นประถมวัย หลักสูตรและกิจกรรมเหมาะสมสำหรับเด็กประถม เพิ่มพูนทักษะ การใช้ชีวิต

ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง หลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น เพิ่มพูนทักษะการใช้ชีวิต เป็นพลเมืองดีที่เข้มแข็งสู่สังคม

ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ กิจกรรมชมรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย เพิ่มพูนทักษะชีวิต สู่วัยผู้ใหญ่ เป็นพลเมืองดี พร้อมเป็นผู้นำในสังคม เตรียมพร้อมสู่ระดับสากล

ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นสามัญ ทำกิจกรรมจิตอาสาผู้บำเพ็ญประโยชน์ของผู้หญิงยุคใหม่ สตรีผู้นำในสังคม ช่วยพัฒนาชุมชน เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นแบบอย่าง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงโลก

เพราะผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นได้ตลอดชีวิต ไม่ใช่แค่หลักสูตรในโรงเรียนเท่านั้น

– หนึ่งในสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ –
Scroll to Top