กิจกรรมและความก้าวหน้า: Girl Guides Thailand Milestones

มีนาคม 2500

 • เริ่มของการทดลองฝึกอบรมหัวหน้าหมวดและสมาชิก
 • 27 กุมภาพันธ์ 2501 : คณะผู้เรียนเริ่มก่อตั้งยื่นขอจดทะเบียนสมาคมต่อทางราชการ
 • 8 พฤษภาคม 2501 : ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ

21 พฤษภาคม 2501

 • จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อตำรวจสันติบาล

31 พฤษภาคม 2501

 • จัดการประชุมครั้งแรกมีสุภาพสตรี 72 คน เยาวสตรี 91 คน เข้าร่วมประชุมที่ประชุมได้พิจารณาข้อบังคับของสมาคมและเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดแรก จำนวน 24 คน และได้ดำเนินการอบรมสมาชิกตามหลักการของ Girl Guides (Girl Scouts) ตั้งแต่นั้นมา

พ.ศ. 2503

 • Lady Olave Baden-Powell มาเยี่ยมสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย

18 มกราคม 2506

 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับสมาคมอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์

18 มิถุนายน 2506

 • เป็นสมาชิกขั้นทดลอง (Tender Foot) ขององค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts WAGGGS)

22 กุมภาพันธ์ 2509

 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงรับเป็นองค์ประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยและทรงปฏิญาณตนเป็นสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่

พ.ศ. 2503 : Lady Olave Baden-Powell มาเยี่ยมสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย

18 มกราคม 2506 : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับสมาคมอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์

18 มิถุนายน 2506 : เป็นสมาชิกขั้นทดลอง (Tender Foot) ขององค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts WAGGGS)

22 กุมภาพันธ์ 2509 : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงรับเป็นองค์ประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยและทรงปฏิญาณตนเป็นสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่

พ.ศ. 2510 :

 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเปิดอาคารนักงานใหญ่ ณ ถนนพญาไท (ที่ตั้งปัจจุบัน)
 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ ณ ถนนพญาไท (ที่ตั้งปัจจุบัน) เริ่มโครงการอบรมเยาวสตรีนอกโรงเรียน อบรมแม่ชีและจัดโครงการเคหบริการแก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว เริ่มโครงการอบรมเยาวสตรีนอกโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจาก United Nations Educational, Scientific and Culturat Organization (UNESCO) ผ่าน WAGGGS

1 มีนาคม 2511

 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาฤ เสด็จพระราชดำเนิน เปิดงาน “บำเพ็ญประโยชน์” ณ ศาลาไคเช็คชนม์

24 มิถุนายน 2515

 • เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ (Full Member) ขององค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก (WAGGGS)

พ.ศ. 2517

 • เริ่มโครงการทดลองการเกษตรร่วมกับองค์การ Organization For Industrial Spiritual and Cultural Advancement (OISCA) ที่บ้านท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์
 • เริ่มก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกภาคใต้ โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา อ.เมือง จ.ปัตตานี
 • สร้างอาคารมิตราเนเธอร์แลนด์และศูนย์ฝึกเชียงใหม่เพื่ออบรมเยาวสตรีสนับสนุนโดย Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (NOVIB)

พ.ศ. 2519

 • เริ่มโครงการพัฒนาเยาวชน ชนบท และฝึกอาชีพแก่เยาวชนทั้งหญิงและชาย สนับสนุนโดยมูลนิธิเอเชีย
 • สร้างศูนย์ฝึกการเกษตรและประมง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 • เริ่มทดลองเพาะพันธุ์ปลาเพื่อบริการชุมชนร่วมกับหน่วยสันติภาพ สหรัฐอเมริกา

1 กุมภาพันธ์ 2520: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเปิดอาคารศูนย์ฝึกภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

3 มีนาคม 2521 : กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้รับการบรรจุเป็นกิจกรรมบังคับเลือก ตามหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2521-2523 : โรงเรียนสตรีพัฒศึกษา หะยีนิเซาะ อาเก็บอุไร-บำเพ็ญ ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามดีเด่น

พ.ศ. 2523 :

 • จัดโครงการอบรมผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ จ.ปราจีนบุรี โดยการสนับสนุนขององค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งสหรัฐอเมริกา
 • จัดทำโครงการพัฒนาเยาวสตรีชนบทชายแดนไทย – กัมพูชาและสร้างศูนย์ฝึกภาคตะวันออกที่บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จ.ปราจีนบุรี
 • เยาวสตรีชนบทในภาคเหนือ เริ่มปักเครื่องหมายที่ใช้กับเครื่องแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์จำหน่ายเป็นบริการสมาชิก

8 กุมภาพันธ์ 2528

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดอาคารศูนย์ฝึกภาคใต้ที่ จ.ปัตตานี
 • กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้รับการบรรจุเป็นกิจกรรมบังคับเลือกตามหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ
 • จัดทำโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสตรีในการบริการสุขภาพอนามัยสนับสนุนโดย World Health Organization (WHO)

1 พฤศจิกายน 2529 : เริ่มจัดทำโครงการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคและสาธารณสุข โดยการสนับสนุนของ United Nations Development Programme (UNDP)

พ.ศ. 2530

 • จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในโรงเรียนและชุมชนโดยการสนับสนุนของ Cathotie Relief Services (CRS)
 • เริ่มโครงการทดลองขยายการศึกษาภาคบังคับโดยทุนของสมาคมฯ

พ.ศ. 2532

 • กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมบังคับในหลักสูตรมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2521 โดยให้จัดกิจกรรม 1 คาบ
  ต่อสัปดาห์ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป
 • จัดทำคู่มือการฝึกสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า และรุ่นกลางโดยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ

17 ตุลาคม พ.ศ. 2532

 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน 10 ปีขึ้นไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และทูลเกล้าถวายเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

25 ตุลาคม 2532

 • โปรดเกล้าพระราชทานทุนทรัพย์แก่สมาคมฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานจำนวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ. 2533

 • ฝึกอบรมเยาวสตรีชนบท และสร้างศูนย์ฝึกอาชีพแก่เยาวชนชนบทที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยการสนับสนุนของมูลนิธิซาซากาวา เพื่อสันติภาพ
 • ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนที่ต้องการศึกษาต่อจากภาคบังคับโดยการสนับสนุนของ International Volunteer of Japan

30 มีนาคม พ.ศ. 2534

 • เปิดศูนย์พัฒนาเยาวชนชนบทที่บ้านโชคชัยพัฒนา ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 • จัดทำโครงการพัฒนาเยาวสตรีชนบทเพื่อเป็นผู้ประกอบการ ณ ศูนย์พัฒนาเยาวสตรีชนบท อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยการ
  สนับสนุนของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นผู้นำสตรี (Women’s Economic and Leadership Development Program : WELD) สถานทูตแคนาดา
  เริ่มจัดทำโครงการค่ายพุทธบุตร และกิจกรรมธรรมคีตาฯ ซึ่งเป็นการอบรมศีลธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนทั่วประเทศ
 • เริ่มโครงการ Guiding Oversea Link Development กับ United Kingdom Girl Guides

พ.ศ. 2536

 • เริ่มจัดอบรมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่เยาวสมาชิกในชนบทที่ได้รับการฝึกอาชีพของศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีกรมประชาสงเคราะห์

พ.ศ. 2537

 • เริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคม กับกรมประชาสงเคราะห์ในการจัดอบรมความรู้ทั่วไป การเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกันและการประกอบการให้แก่เยาวสตรีในโครงการการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท ณ ศูนย์ฝึกย่อยของสมาคมฯ อ. เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

พ.ศ. 2538

 • เริ่มโครงการค่ายพุทธบุตรและธรรมคีตา โดยการอบรมธรรมะ โดยใช้เกมและเพลงเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมร่วมกันกับศูนย์กลาง โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาส กรมการศาสนา

พ.ศ. 2539

 • จัดค่ายเฉลิมฉลองปีกาญจนาภิเษกเป็นค่ายรวมของสมาชิกทั่วประเทศทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนของสมาชิกทั่วประเทศและสมาชิกจากต่างประเทศ
 • จัดอบรมผู้นำสตรีในกัมพูชา, พม่า, ลาว, ภูฎานและเวียดนามเพื่อฟื้นฟูกิจกรรม ผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน

พ.ศ. 2540

 • เริ่มโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ มารดา ทารก และผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ร่วมกับโรงพยาบาลหัวเฉียว

พ.ศ.2541

 • ทำโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ มารดา ทารก และผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยบรมราชชนนี
 • จัดทำคู่มือผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา

พ.ศ. 2542

 • เริ่มโครงการประเมินงานของสมาคมและกำหนดแผนปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์การโลกและปรับปรุงโปรแกรมการฝึก 10 โปรแกรม
 • ทำกิจกรรมที่องค์การโลกเน้นเรื่อง Building World Citizenship ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยและวัฒนธรรม

พ.ศ. 2543

 • จัดทำโครงการอบรมผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนร่วมกับสถาบันราชภัฏสวนดุสิต โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บำเพ็ญประโยชน์เมืองไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น
 • เริ่มโครงการอบรมวิทยากรแกนนำสิทธิเด็กและค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ : แกนนำสิทธิเด็ก โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
 • เริ่มโครงการพี่ช่วยน้อง โดยผู้นำผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นเยาว์ได้สอนว่ายน้ำให้แก่เด็กหญิง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

พ.ศ.2545

 • ทำโครงการค่ายพี่สอนน้อง โดยสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นใหญ่ จัดกิจกรรมให้แก่เต็กด้อยโอกาสชายแดน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

เมษายน พ.ศ.2545

 • คุณหญิงกนก สามเสน วิล ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคม OBPS (Olave Baden-Powell Society)
 • องค์การโลกส่งผู้แทนมาร่วมจัดทำแผนกกลยุทธ์และติดตามประเมินผลงาน (Progress Report Visit)
 • จัดค่ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา
 • จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ขยายคณะกรรมการจังหวัดในภาคต่างๆ

พ.ศ.2546

 • จัดทำแนวการการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ใน พ ร .บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2544

ตุลาคม พ.ศ.2546

 • จัดสัมมนาผู้บริหารสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์: แนวทางในอนาคตร่วมมือกันเพื่อวันพรุ่งเพื่อสร้างความร่วมมือและวางแผนการดำเนินงานในอนาคต
 • เริ่มจัดอบรมทักษะชีวิต (Life Skills) ร่วมกับโครงการ GOLD ประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย

พ.ศ.2547

 • จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษายรมราชินีนาถ โดยจัดเดินเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ, จัดค่ายเฉลิมพระเกียรติ
 • จัดประกวดคำประพันธ์ ร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ รับบริจาคเงินเพื่อถวายโดยเสด็จพระราชกุศล
 • สมาคมฯ ได้รับโล่รางวัลผู้เช่าดีเด่นปี 2547 จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

พ.ศ.2548

 • คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติได้ออกใบสำคัญรับรองให้สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามที่กล่าวในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2548
 • หมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้รับรางวัล The Olave Award in recognition of outstanding service to the community ในการประชุมองค์การโลก ครั้งที่ 32 ที่ประเทศจอร์แดน วันที่ 23 มิถุนายน 2548
 • จัดโครงการ WAGGGS ณ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

พ.ศ. 2549

 • จัดค่ายนานาชาติ 50 ปี บ.พ. ไทย เทิดไท้องค์ราชัน เยาวชนไทย ใช้ชีวิตพอเพียง เพื่อเฉลิมฉลองปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเป็นปีที่สมาคมๆครบรอบ 50 ปี ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
 • เปิดอบรม Young Leader เรียกชมรม Girl Guide ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 • จัดค่ายทักษะชีวิต ที่ศูนย์ฝึกภาคกลางทุ่งสีกัน กทม. และศูนย์ฝึกภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง จ.นครราชสีมา
 • ผู้บำเพ็ญประโยชน์จากสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย ร่วมทำโครงการ GOLD Project
 • นางสาววไสกร พรหมโยธี ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนองค์การโลกทำหน้าที่ WAGGGS Ecosoc Liaison Person (WELP)

พ.ศ. 2550

 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “50 ปีผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทย เยาวชนร่วมใจใช้ชีวิตพอเพียง” ในวันที่ 12 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 • สมาคมฯ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ในการจัดทำโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดี ลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียน

พ.ศ. 2551

 • สมาคมๆ เป็นเจ้าของโครงการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน ระยะโครงการ 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.2551-2554 โดยมีนายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี เป็นผู้จัดโครงการ
 • ที่ประชุมสามัญเสนอให้เพิ่มคำว่า “Girl Scouts” ในข้อบังคับของสมาคมในชื่อภาษาอังกฤษ เพื่อไม่ให้หน่วยงานอื่น นำคำว่า Girl Scouts ไปใช้ด้วยความเข้าใจผิด เป็นชื่อว่า “The Girl Guides พ.ศ.2552 (Girl Scouts) Association of Thailand Under The Royal Patronage of Her Majesty The Queen”
 • สมาคมส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมองค์การโลกครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 16-15 กรกฎาคม 2551 ณ ประเทศสหภาพอาฟริกาใต้

พ.ศ. 2552

 • กรรมการอำนวยการและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์จากกรุงเทพและปัตตานีรวม 7 คน เข้าร่วมประชุม Asia Pacific Regional Summit ระหว่างวันที่ 9-1 7 พฤศจิกายน 2552 ณ ประเทศฟิลิปปีนส์
 • ทำโครงการแผนที่สุขภาพปีที่ 2 และโครงการแผนที่สุขภาพ “คนธรรมดาทำงานใหญ่ได้” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปรับปรุงอาคารบำเพ็ญกรณีย์ และเปลี่ยนชื่อเป็น อาคารแพทย์หญิงคุณอรวรรณ คุณวิศาล

พ.ศ. 2553 : คุณหญิงกนก สามเสน วิส ผู้ก่อตั้งกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2553

 • ทำโครงการแผนที่สุขภาพ เพื่อเพิ่มพื้นที่ดี ลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียน โครงการรวมพลังโรงเรียนสู้หวัด 2009 โครงการฟื้นฟูสุขภาวะเด็กและเยาวชนหลังประสบอุทกภัย
 • สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้ต่อสัญญา 15 ปี ตัวแทนจากประเทศไทย คือ น.ส.ธันยพร กริชติทายาวุธ ได้รับเลือกเป็นกรรมการ AP (Asia Pacific Region Committee) 2 วาระ

พ.ศ. 2554

 • กรรมการอำนวยการ 4 คน เข้าร่วมประชุมองค์การโลกครั้งที่ 34 ที่เมือง Edinburgh, Scotland ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่าง วันที่ 1 1-15 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติให้การรับรองการเปลี่ยน ชื่อของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ เป็น “The Girl Guides (Girl Scouts) Association of Thailand Under The Royal Patronage of Her Majesty The Queen”
 • จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์โลก 100 ปี เฉลิมฉลอง 84 พรรษา องค์ภูมิพลมหาราชา เมื่อวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2554 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

พ.ศ. 2555

 • จัดค่ายบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระขนมพรรบา 80 พรรษา และเฉลิมฉลอง 100 ปี บ.พ. โลก

พ.ศ.2556

 • โครงการสัมมนากรรมการ บ.พ. จังหวัดเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครระดับจังหวัด

พ.ศ. 2557

 • จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เข้าร่วมประชุมองค์การโลกครั้งที่ 35 ณ ประเทศฮ่องกง
 • เข้าอบรมเรื่อง Free Being Me ณ Sangam World Center ประเทศอินเดีย

พ.ศ. 2558

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรม เรียนรู้และพัฒนาสมาชิกผู้ใหญ่”
 • เข้าร่วมค่าย Sayembara Srikandi PANDU PUTERI 2015 Langkawi, Malaysia

พ.ศ. 2559 – 2560

 • จัดค่ายฉลอง 60 ปี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทย ระดับภาค ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • โครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสุขภาวะชุมชน Theme : เปลี่ยนโลกด้วยมือเรา โตยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.

18 มีนาคม พ.ศ. 2560

 • ทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลอง “60 ปี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทย : รวมใจสร้างคนดีสู่สังคม” ณ สำนักงานใหญ่สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประโยชน์แห่งประเทศไทยๆ

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 • ทูลเชิญพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเปิดค่ายฉลอง 60 ปี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทย: รวมใจสร้างคนดีส่สังคม ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

พ.ศ. 2560 – 2561

 • จัดโครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.
 • โครงการ Free Being Me โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก DOVE ประเทศไทย
 • โครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสุขภาวะชุมชน Theme : เปลี่ยนโลกด้วยมือเรา2 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.
Scroll to Top