รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชุดที่ 27

ดำรงตำแหน่งปี 2563 – 2566

 

              

นางสาวดารณี   เวณุจันทร์

( นายกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ )

             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัลย์  สมุทรักษ์

( อุปนายกที่ 1 และประธานฝ่ายหาทุนและบริหารรายได้ )

           

นางสาวธันยพร  กริชติทายาวุธ

( อุปนายกที่ 2  และประธานฝ่ายเสริมสร้าง )

 

นางกาญจนา   เติมประยูร

( เหรัญญิกและประธานฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน )

 

นางสาววรรณภา  ศรีวิไลสกุลวงศ์

( เลขาธิการ  :  ประธานฝ่ายโครงสร้างและการบริหารงาน )

 

ดร.กัลยารัตน์   เมธีวีรวงศ์  

( ประธานฝ่ายการฝึก )

 

นางสุภลักษณ์  สุดาทิพย์

( รองประธานฝ่ายการฝึก  คนที่  1 )

 

นางสาวสุชาดา  แสงมาศ

( รองประธานฝ่ายฝึก  คนที่  2 )

 

นางปิยะมาศ   เจริญวงศานนท์

( ประธานฝ่ายโปรแกรม )

 

นางสาวชลลดา  บุญประเสริฐ      

( รองประธานฝ่ายโปรแกรม คนที่ 1 )

 

นางสาวกีรติ  กิจทะ

( รองประธานฝ่ายโปรแกรม คนที่ 2 )

      

พลเรือตรีหญิงศิริมา  กริชติทายาวุธ    

( ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ )

 

ดร.ปฏิมา  พูนทรัพย์         

( ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ )

 

        นางสาววิชชาดา  เตชะสวัสดิ์วิทย์       

( ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ )

 

1

นางแจ่มจันทร์   ทองเสริม      

( ประธานฝ่ายอาคารสถานที่ )

               

                นางสาวกาญจนา  แสงปลั่ง                

( ประธานฝ่ายโครงการจัดที่พัก )

 

นางสาวเบ็ญจา  ถาวรอนุกูลกิจ     

( ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ )

 

นางอัจฉรา   ณ ลำพูน

( ประธานภาคเหนือ )

 

นางสาวจุไรรัตน์  ไชยหาญ

( ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )

 

ดร.อโนทัย  ทัณกาศ

( ประธานภาคกลาง )

 

นางอภิวันท์  เมฆพิรุณ

( ประธานภาคใต้ )