คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 28

รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชุดที่ 28

ดำรงตำแหน่งปี 2566 – 2568

นางกาญจนา เติมประยูร

นายกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัลย์  สมุทรักษ์

อุปนายกคนที่ 1

ประธานฝ่ายหาทุนและบริหารรายได้

นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์

อุปนายกที่ 2 

ประธานฝ่ายเสริมสร้าง

นางสาวสุรจิต สุนทรบุระ

เหรัญญิก

ประธานฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

นางแจ่มจันทร์ ทองเสริม

เลขาธิการ 

ประธานฝ่ายโครงสร้างและการบริหารงาน

ดร.สุภาพร โกเฮงกุล

รองเลขาธิการ

รองประธานฝ่ายโครงสร้างและบริหารงาน

นางประภาพรรณ วงศ์บ้านฉาง

ประธานฝ่ายการฝึก

นางสาวมลทิรา เอี่ยมสะอาด

รองประธานฝ่ายการฝึก คนที่ 1

นางสาวฤดีชนก รุ่งเรืองไมตรี

รองประธานฝ่ายฝึก คนที่ 2

นางปิยะมาศ   เจริญวงศานนท์

ประธานฝ่ายโปรแกรม

นางสาวสุชาดา แสงมาศ 

รองประธานฝ่ายโปรแกรม คนที่ 1

นางสาวรัญชนา รุ่งเรืองไมตรี

รองประธานฝ่ายโปรแกรม คนที่ 2

พลเรือตรีหญิงศิริมา  กริชติทายาวุธ    

ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ

ผ.ศ. ดร. ชนิกานต์ ผลเจริญ

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดร.นภาพร แก้วพันนา

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์    

ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์

มาลีรัตน์ กำแพงแก้ว

ประธานภาคเหนือ

นางสาวจุไรรัตน์  ไชยหาญ

( ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )

นางวิพาดา อินรวิชัย

ประธานภาคกลาง

ดร.ฉวีวรรณ รักษ์แก้ว

ประธานภาคใต้

Scroll to Top