ความเป็นมาขององค์การโลก

ความเป็นมาขององค์การโลก และบ.พ.ในประเทศไทย

 

ความเป็นมาขององค์การโลก และผู้บำเพ็ญประโยชน์ในประเทศไทย

ความเป็นมาขององค์การโลก  (WAGGGS)

ค.ศ.  1907            เริ่มก่อตั้งกิจการลูกเสือ โดย Lord Baden Powell

ค.ศ.  1910            ริเริ่มกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์

ค.ศ.  1912            จัดพิมพ์ คู่มือผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นครั้งแรก

ค.ศ.  1919            จัดสภาระหว่างประเทศ  (International Council)

ค.ศ.  1926           จัดตั้งวันรำลึก (The World Thinking Day) ทุกวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ค.ศ.  1928           เปลี่ยนชื่อจาก International Council  เป็นWorld Association of Girl Guides and Girl Scouts

(WAGGGS)

ค.ศ. 1930            Lady Olave Baden Powell รับแต่งตั้งเป็นประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์โลก

 

ความเป็นมาของกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ในประเทศไทย

มีนาคม 2500          – คุณหญิงกนก สามเสน วิล ริเริ่มกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ในประเทศไทย

8 พฤษภาคม 2501 – ก่อตั้งสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ในประเทศไทย

18 มกราคม  2506  – สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับสมาคมฯ อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์

18 มิถุนายน 2506  – เป็นสมาชิกขั้นทดลอง (Tender Foot) ขององค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์โลก

24 มิถุนายน 2515  – เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์  (Full Member) ขององค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์โลก

 

ปัจจุบันองค์การโลกแบ่งเป็น 4 ศูนย์ 5 ภูมิภาค และประเทศไทยจัดอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี

2016 องค์การโลกมีสมาชิกรวม 145 ประเทศ มีผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วโลกมากกว่า 10 ล้านคน และมีอาสาสมัครมากกว่า 1 ล้านคน

Scroll to Top