รุ่นนกน้อย (Little Bird)

คำปฎิญาณ กฎ คติพจน์และคำขวัญของนกน้อย

คำปฏิญาณของนกน้อย  

ข้าพเจ้าจะทำดีที่สุดในการที่

  • จะปฏิบัติหน้าที่อันพึงมีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  • จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ โดยฉพาะคนในบ้าน
  • เชื่อและจะปฏิบัติตามกฎของนกน้อย

กฏของนกน้อย

  1. นกน้อย เคารพและเชื่อฟังผู้มีอาวุโส
  2. นกน้อย ไม่นึกถึงแต่ตนเองเท่านั้น

 คติพจน์ของนกน้อย        เราจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ

คำขวัญ              เป็นมิตรและแบ่งปัน

Scroll to Top