รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ (Guides)

คำปฏิญาณ กฎ คติพจน์ และคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์

 

คำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์

 • ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ อันพึงมีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
 • ข้าพเจ้าเชื่อและจะปฏิบัติตามกฎของคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์

 

กฎของคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์

 1. ทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
 2. ซื่อสัตย์
 3. ทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
 4. เป็นมิตรกับคนทั้งหลายและถือเป็นพี่เป็นน้องกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ
 5. สุภาพอ่อนน้อม
 6. เมตตากรุณาต่อสัตว์
 7. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง
 8. อดทนต่อความยากลำบากด้วยใจร่าเริง
 9. มัธยัสถ์
 10. สุจริตพร้อมกายวาจาใจ

 

คติพจน์ ของผู้บำเพ็ญประโยชน์  (Motto)

เตรียมพร้อมเสมอ   (BE PREPARED)

คำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์   (Slogan)

ทำความดีอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง     (DO THE GOOD TURN DAILY)

Scroll to Top