ผลงานที่ผ่านมา

              สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลที่ดำเนินงานพัฒนาเด็กผู้หญิงและเยาวสตรีให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มาตั้งแต่ พ.ศ.2500 การทำงานด้วยจิตอาสาของสมาชิกของสมาชิกผู้ใหญ่ที่เป็นคณะกรรมการ ผู้ฝึก หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ร่วมกันสร้างพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมตามเจตนารมย์และวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ ทำให้เด็กผู้หญิงเป็นคนเก่ง ดี และมีประโยชน์ต่อสังคม โดยผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี กิจกรรมที่ผ่านมา ได้แก่

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปี

 • ร่วมเข้าเฝ้าถวายพระพรและถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร  เนื่องในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ เป็นประจำทุกปี
 • ร่วมเข้าเฝ้าถวายพระพรและถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 • สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วประเทศ  รวบรวมเงินเพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลส่งคนละ 10 บาท รวมได้ 500,000 บาท  ปี พ.ศ. 2547
 • ประกวดคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ในหัวข้อเรื่อง “พระแม่ของแผ่นดิน”มีสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  จำนวน 548 ฉบับ
 • เดินเฉลิมพระเกียรติ  สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 919 คน ร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2547
 • ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี  ณ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2547
 • ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย สุรินทร์และปัตตานี ปี 2547
 • ปลูกต้นราชพฤกษ์ 7,200 ต้น ในวันที่ 12 สิงหาคม 2548 ใช้ชื่อโครงการหนึ่งต้นหนึ่งฝน หมู่บ้านละ 72 ต้น ในจังหวัดสุรินทร์

โครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดี ลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียน

          ภายใต้แนวคิด “60 ปี 60 ล้านความดีเริ่มที่เยาวชน” ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้เด็กและเยาวชนร่วมกันสร้างความดีให้แก่สังคมไทย       ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพื้นที่ดี พื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนและเพิ่มพื้นที่ดี และลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียน มีโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นแกนนำ 153 โรงเรียนทั่วประเทศ

โครงการเครือข่ายเยาวชนไทยใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

             เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายพักแรม ใช้ชื่อว่า      “ค่าย 50 ปี บ.พ.ไทยเทิดไท้องค์ราชัน  :  เยาวชนไทยใช้ชีวิตพอเพียง”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ดำเนินกิจกรรมครบ 50 ปี  ระหว่างวันที่ 12–16 ธันวาคม 2549 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี สมาชิก 2,000 คน จาก 66 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส. )

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ

        ปลูกพืชปลอดสารพิษและการหมักปุ๋ยชีวภาพ ปลูกข้าวไร่   ปลูกกล้วยหอม  ปลูกกระเจี๊ยบ เสาวรส ข่า ตะไคร้ ขมิ้น มะม่วง ต้นลีลาวดี เงาะ ทุเรียน ชมพู่มะเหมี่ยว ,  เพาะพันธุ์ไม้ไผ่ข้าวหลาม

ไผ่พื้นบ้าน ไผ่พันธุ์ดี

 • การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การทำผ้านวมใยสังเคราะห์ งานโครเชต์ การทำผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด
 • ขยายพันธุ์พืช – ฝรั่ง เข็ม ดอกแก้ว มะลิ เฟื่องฟ้า ลีลาวดี มะนาว ส้มโอ น้อยหน่ามะพร้าวน้ำหอม กระท้อน พุทรา แก้วมังกร ไผ่ตง
 • เลี้ยงปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ ปลาดุก ไก่พื้นบ้าน
 • สอนการตัดเย็บเสื้อผ้า และจัดกลุ่มออมทรัพย์

โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวสตรีในชนบท

       สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวสตรีชนบทโดยจัดการอบรมอาชีพให้แก่เด็กผู้หญิง และสตรีในชนบท ในจังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุรินทร์  ได้แก่

 • การทำผลิตภัณฑ์จากใบตองและกระดาษ
 • การออกเสียงพยัญชนะภาษาจีน บทสนทนา การฝึกอ่านและเขียนภาษาจีน
 • การปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน การแปรรูปตะไคร้ ถั่วลิสง
 • การทำขนมไทย
 • การประดิษฐ์ดอกบัวจิ๋ว ดอกโบตั๋น ดอกลิลลี่ ดอกป๊อปปี้ ดอกดาฟโฟดิว
 • การเลือกผ้า การเย็บและต่อเศษผ้าแบบต่างๆ
 • การจัดสีด้าย การทำลายปัก การปักผ้าลวดลายต่างๆ
 • การเตรียมแปลง การทำน้ำหมักปุ๋ยคอก การโรยเชื้อเห็ด การคลุมแปลง การดูแลรดน้ำและเก็บเกี่ยว

กิจกรรมและโครงการที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น

 • งานกาชาด สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ในสถานะองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ สนับสนุนการจัดงานกาชาดและร่วมงานกาชาดเป็นประจำทุกปี
 • วันทหารผ่านศึก สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ  สนับสนุนสถานที่ และบุคลากรในการจำหน่ายดอก ป๊อบปี้ในวันทหารผ่านศึกเป็นประจำทุกปี
 • กิจกรรมสิทธิเด็ก สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ  การจัดอบรมหัวหน้าหมวดและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ เรื่องสิทธิเด็ก  จัดค่ายสิทธิเด็ก และสนับสนุนการจัดค่ายสิทธิเด็กให้กับสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วประเทศ  ตลอดปี 2544 – 2545 โดยได้รับการสนับสนุนจาก UNICEF

การอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

 • โครงการอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย จัดให้กับเยาวสตรีชนบทให้มีความรู้ ความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัย โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ประเทศญี่ปุ่น
 •  สอนน้องว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวสตรี ด้วยการสอนว่ายน้ำแก่เยาวชนชาย – หญิงที่ด้อยโอกาส  ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2548

โครงการพัฒนาสตรีในสายอาชีพ (Youth Career Development)

             สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ UNICEF จัดโครงการการอบรมเยาวสตรีในสายอาชีพ ในเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกัน และการฝึกอาชีพโรงแรม นับเป็นเวลา 13 รุ่น

โครงการค่ายทักษะชีวิต

          สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ จัดค่ายทักษะชีวิตให้กับสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 7 ค่าย ทั่วประเทศ ในปี 2549 โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โครงการมอบทุนการศึกษา

          สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ได้บริจาคเงินเพื่อการศึกษา เพื่อบำรุงศาสนา และให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดเวลา ปีละไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทการช่วยเหลือประเทศชาติเมื่อประสบภัย

 • 19 ธันวาคม 2547 สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน รวมเป็นเงิน 75,000 บาท เข้าร่วม “โครงการเสมาห่วงใยร้อยใจสู่สันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”  ภายใต้การดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน  นักศึกษาในจังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จังหวัดละ 10 ทุน
 • 26 ธันวาคม 2547   สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ  ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ใน 6 จังหวัดภาคใต้ โดยมอบเงิน 10,000 บาท สมทบให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และคณะกรรมการอำนวยการของสมาคมฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ โดยร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ เสื้อผ้า โลงศพ  มอบทุนการศึกษา จำนวน 150,000 บาทร่วมบำรุงวัดพนัสนิคม (วัดบางเนียง) จำนวน  5,000 บาท
 • จัดโครงการอบรมนักเรียน เรื่อง ทักษะชีวิต กับฟื้นฟูจิตใจและร่างกาย ที่จังหวัดพังงา   ร่วมกับสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์สิงคโปร์
 • สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์สหรัฐอเมริการัฐมอนตานา สร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนบ้านแหลมตง จังหวัดกระบี่
 • สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2549 ในจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือ และภาคกลาง โดยสมทบเงินแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 50,000 บาท
Scroll to Top