พิธีเปิดชุมนุมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นนกน้อย

นางสุภา สัมพันธรัตน์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพรศิริกุล ประธานในพิธีเปิดชุมนุมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นนกน้อย และให้โอวาทแก่นกน้อยระดับอนุบาล 1-3 พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ทั้งฐานการแต่งกาย ฐานทำความเคารพ ฐานกฎของนกน้อย ฐานกฎและคำปฏิญาณของนกน้อย บริเวณลานสนามหน้าเสาธง อาคารเรียนอนุบาล ซึ่งโครงการผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นนกน้อย เป็นกิจกรรมชุมนุมที่ทำให้ นักเรียนสามารถนำความรู้จากฐานต่าง ๆ กลับไปใช้ประโยชน์ในการแต่งกายและการช่วยเหลือตนเอง และเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง สร้างพฤติกรรมที่ดีในการช่วยเหลือสังคม และเป็นนักเรียนที่มีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของตนเอง #pornsirikul #theschoolofhappiness #pornsirikulschooltheschoolofhappiness #โรงเรียนพรศิริกุลพื้นที่การเรียนรู้อย่างมีความสุข

Scroll to Top