ศูนย์ฝึกภาคใต้

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ศูนย์ฝึกภาคใต้

โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา หะยีนิเซาะ อาเก็บอุไร – บำเพ็ญ

บ้านกรือเซะ ตำบลตันหลงลุโล๊ะ อำเภอเมืองปัตตานี้ จังหวัดปัตตานี 9400

โทร +66 73 413 238  แฟ็กซ์ : +66 73 417 11

Scroll to Top