สัญลักษณ์และสายสัมพันธ์

สัญลักษณ์และสายสัมพันธ์

 

สัญลักษณ์และสายสัมพันธ์ [Links and Symbol of Unity]

องค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก จะมีสัญลักษณ์และสิ่งที่ใช้ร่วมกันเป็นเครื่องแทนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกทุกคน ดังนี้

 

 1. 1. ผู้ก่อตั้งกิจการ (The Founder)

กิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์  ได้ก่อตั้งขึ้นโดยท่าน  Lord Baden Powell  สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วโลก ดำเนินกิจกรรมต่อจากผู้ก่อตั้งคนเดียวกัน

 

 1. 2. ประมุขของผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก (The World Chief Guide)

ประมุขของผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก  คือ  Lady Olave Baden Powell

 1. 3. คำปฏิญาณ และกฎ   (Promise and Law)

องค์การสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วโลก  ยึดมั่นในหลักการพื้นฐานอันเดียวกัน  คือ  คำปฏิญาณ  และกฎ  ซึ่งกำหนดขึ้นโดย  ผู้ก่อตั้ง  ซึ่งแต่ละประเทศเขียนเป็นภาษาของตน  โดยมีใจความสำคัญเหมือนกับต้นฉบับ

 

 1. 4. คติพจน์ (The Motto)

คติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์  คือ  เตรียมพร้อมเสมอ  (Be Prepared)  นอกจากคำว่า  B – P  จะเป็นชื่อย่อของผู้ก่อตั้งแล้ว  การเตรียมพร้อมเสมอ  ยังเป็นการลงมือปฏิบัติการเพื่อฝึกฝนตนเอง  ให้มีทักษะต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเสมอ

 

 1. 5. คำขวัญ (Slogan)

คำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์  คือ  ทำความดีอย่างน้อยวันละ  1  ครั้ง  หมายถึงการที่เราทำสิ่งหนึ่ง

สิ่งใดเป็นพิเศษ  นอกเหนือจากหน้าที่ประจำวัน  ก็คือ  การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

 1. 6. การจับมือทักทาย (The Left Hand Shake)

สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วโลกจะจับมือทักทายด้วยมือซ้าย

เพื่อแสดงความเป็นมิตรต่อกัน

 

 1. 7. การแสดงรหัส หรือการทำความเคารพ  (The Sign and Salute)

สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทุกคนจะแสดงรหัสเมื่อ  กล่าวคำปฏิญาณ

เมื่อต้องการแสดงความเคารพ  หรือเมื่อพบปะผู้บำเพ็ญประโยชน์  และต้องการแสดงตนว่าเป็น บ.พ. เหมือนกัน  ความหมายของรหัส  นิ้วทั้ง  3  ที่ชูขึ้นแทนคำปฏิญาณทั้งสามข้อ

 

 1. 8. เข็มปฏิญาณตน (Promise Badge)

มีสัญลักษณ์  เป็นใบผักเบี้ยสามแฉก  (Trefoil) ซึ่งหมายถึง คำปฏิญาณทั้งสามข้อ ซึ่งประเทศสมาชิก

จะออกแบบเข็มปฏิญาณเป็นของตนเอง  และใช้ภาษาของตนเอง  เช่น

 

 

 

 

 

 

Thailand                                               Singapore                                             Botswana

 

 1. เข็มองค์การโลก (The World Badge)

มีลักษณะตามรูป  สมาชิกทุกคน  สามารถติดเข็มองค์การโลกได้  ทั้งในขณะแต่งเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ

 

 

 

 

เข็มองค์การโลก   มีความหมายดังนี้

ใบทั้งสามของผักเบี้ย   แทน  คำปฏิญาณทั้งสามข้อ  ซึ่งกำหนดขึ้นโดยผู้ก่อตั้ง

เส้นที่อยู่ตรงกลางของผักเบี้ย  แทน  เข็มทิศที่จะนำเราไปในทางที่ถูกต้องเสมอ

ดาวทั้งสองดวง  แทน  กฎ  และคำปฏิญาณ

เปลวไฟที่ฐาน   แทน  เปลวไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ในหัวใจ บพ. ทุกคน

วงกลมล้อมรอบ   แทน  องค์การสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วโลก

สีเหลืองทองของผักเบี้ยบนพื้นสีฟ้า  แทน  แสงอาทิตย์ที่สาดส่องมายังเด็ก ๆ ทุกคนในโลก

 1. 10. วันรำลึก (Thinking Day)

วันรำลึกของผู้บำเพ็ญประโยชน์  คือ  วันที่  22  กุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นวันเกิดของผู้ก่อตั้ง  และประมุขของ บ.พ. เป็นวันที่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ทุกคน  ส่งใจระลึกถึงกัน จัดชุมนุมรวบรวมเงินบริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสตามที่ต่างๆ

วันรำลึก  เริ่มจัดให้มีครั้งแรก  เมื่อ ค.ศ. 1975

เครื่องหมายวันรำลึก  มีความหมายดังนี้

 • เครื่องหมายองค์การโลกตรงกลางวงกลม

แทนองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก

 • รูปลูกศรพุ่งวนเข้าหาจุดศูนย์กลาง หมายถึง  กิจกรรมทั้งหลายของคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่มีอยู่หลากหลาย  และมีแนวกำหนดทิศทางในการดำเนินการที่แน่นอน
 • ลูกศร หมายถึง  แนวทางและวิธีการต่าง ๆ ที่สมาชิกทุกคนสามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนองค์การโลกได้

 

 1. 11. บ้านพักของ บ.พ. (The World Centres)

 

องค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกมีบ้านพักหรือศูนย์ฝึก บ.พ. อยู่  4 แห่ง ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่

Our Chalet

  แปลว่า  กระท่อมน้อยบนเชิงเขา อยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์

บ้านหลังนี้สร้างขึ้นเป็นหลังแรก  ผู้ที่จะมาเยือนที่นี่จะได้พบกับ

มิตรภาพ  ความเข้าใจและสันติภาพ  กิจกรรมการอบรม  การสัมมนา  การประชุม  การผจญภัยกลางแจ้ง  การเดินป่า  การเล่นสกี  งานฝีมือ  การถ่ายภาพ  การวาดภาพ  ธรรมชาติอันสวยงามรอบ ๆ บ้านพักแห่งนี้  ช่วยให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตกมากขึ้น  ผู้ที่เคยฝันถึงธรรมชาติที่สวยงามไว้อย่างไร  ความฝันนั้นจะเป็นจริงที่  Our Chalet  แห่งนี้

 Pax Lodge

แปลว่า ที่พักอันสงบสุขชั่วนิรันดร์อยู่ที่กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษเคยมีการสร้างบ้านพักในกรุงลอนดอนหลายครั้ง  เดิมเรียกว่า

“Our Ark” หมายถึง สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ลี้ภัยสงคราม  ต่อมา

เมื่อสงครามสงบได้ย้ายสถานที่และสร้างใหม่  เรียกว่า  Olave House

เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขของ บ.พ.แห่งโลก คือ Mrs. Olave Baden-Powell  ต่อมาเมื่ออาคารเก่าทรุดโทรมลง  จึงได้สร้างหลังใหม่ขึ้น  เรียกว่า Pax Lodge  คำว่า Pax  มาจากภาษาสวาฮิลี  ของชาวเคนยาว่า  Paxtu  แปลว่า  สงบสุขชั่วนิรันดร์  คำว่า  Lodge  แปลว่า  ที่พัก  ฉะนั้น Pax Lodge  ซึ่งแปลว่า  ที่พักอันสงบสุขชั่วนิรันดร์

Pax Lodge  จึงเป็นบ้านพักสำหรับสมาชิกจากแดนไกลได้พำนักอาศัย เป็นที่ฝึกอบรม จัดประชุม เป็นสถานที่จัดงาน จัดงานสัปดาห์แห่งการรู้จักลอนดอน  ที่นี่จึงเป็นที่พักทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับพี่น้อง บพ. ทั่วโลก  Pax Lodge  เป็นอาคารเชื่อมติดกับสำนักงานเลขานุการองค์การโลก  (World Bureau)

Our  Cabana

แปลว่า  เมืองโบราณ  อยู่ที่ประเทศเม็กซิโก

เมืองแห่งวัตถุโบราณ  ทั้งงานศิลป  และการฝีมือ Our Cabana  อยู่ห่าง

จากกรุงเม็กซิโกชิตี้ 42 ไมล์ ใกล้กับเมืองCuernavaca  ซึ่งเป็นแห่งศิลปะ

และงานฝีมือ ผู้ที่ไปที่ Our  Cabana  แห่งนี้  จะได้ฝึกฝีมือ   ทำงานฝีมือ

ต่างๆ จะได้เรียนรู้ชีวิตชนบทของเม็กซิโก  ได้ใช้ชีวิตแบบอินเดียนแดง  แบบเม็กซิกัน  จะได้ร่วมโครงการพัฒนาชุมชน  ณ ที่แห่งนี้

Sangam 

แปลว่า  เรากำลังไปด้วยกัน  อยู่ที่เมืองปูเน่  ประเทศอินเดีย

Sangam   เป็นภาษาสันสกฤต  แปลว่า “Going together”

Sangam  อยู่ห่างจากเมืองบอมเบย์ 120 ไมล์  เรียกเมืองนี้ว่า ปูเน่(Pune)

ผู้ไปเยือนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม   ประเพณีของชาวอินเดียขนานแท้

ทั้งชื่อการประชุม  การสัมมนาต่างๆ จะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม โครงการพัฒนาชุมชน  โครงการพัฒนาต่างๆ  ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ  และโครงการต่างๆ ขององค์การโลก  เพื่อสร้างความสามัคคี  และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  และเสริมสร้างมิตรภาพของเด็กผู้หญิงและเยาวสตรี  ผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมที่นี่  จะได้รู้จักเพื่อนเกือบทั่วโลก

บ้านพักหรือศูนย์ฝึกทั้ง  4  แห่ง  ช่วยให้สมาชิกจากทั่วโลก  มีโอกาสมาพบกัน  สร้างสรรค์มิตรภาพร่วมกัน  บ้านพักทุกแห่งมีกิจกรรมต่างๆ  ที่ช่วยให้เรารู้จักวัฒนธรรม  ประเพณี  ช่วยแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

 

 1. 12. ธงองค์การโลก (The World Flag)

ธงองค์การโลก  มีความหมายเพิ่มเติมจากเข็มองค์การโลก  ดังนี้

พื้นสีฟ้า   หมายถึง   ท้องฟ้าที่ครอบคลุมสมาชิกทุกคนในโลก

เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน

แท่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งสาม แทน คำปฏิญาณทั้งสามข้อ

สีขาวตรงมุมธง แสดงถึงข้อผูกมัดของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์

ทุกคนที่จะช่วยกันสร้างสันติภาพ

ธงองค์การโลก เริ่มใช้ ค.ศ. 1932 จากผลการประชุมองค์การโลกครั้งที่  7 ต่อมา ใน ค.ศ. 1990  ได้ปรับปรุงรูปแบบ  โดยคงความหมายเดิมไว้ทั้งหมด  ปัจจุบันใช้ธงที่มีลักษณะตามรูปนี้

 1. 13. เพลงองค์การโลก (The World Song)

เพลงองค์การโลกจะกล่าวถึง  เป้าหมายของอุดมการณ์  และหลักการ การเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์

 

1.   Our way is clear as we march on

And see our flag on high

It’s never furled throughout the world,

For hope shall never die !

We must unite for what is right,

In friendship true and strong,

Until the earth in its rebirth

Shall sing our song !

Shall sing our song !

2.   All those who loved the true and good,

Whose promises were kept,

With humble mind, whose acts were kind,

Whose honour never slept.

These were the free And we must be

Prepared like them to live

To give-to all, Both great and small.

All we can give !

All we can give !

Scroll to Top