ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวสตรีชนบท

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวสตรีชนบท

เวียงป่าเป้า

บ้านโชคชัยพัฒนา ตำบลสันสสี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170

โทร / แฟ็กซ์ : +66 53 918 228

Scroll to Top