20062014198-10-10-2013 4-29-03 PM_746101

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวสตรีชนบท

บ้านโชคชัยพัฒนา ตำบลสันสสี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170

โทร / แฟ็กซ์ : +66 53 918 228

เวียงป่าเป้า