องค์กรที่พัฒนาคุณค่าและทักษะชีวิต

 

องค์กรที่พัฒนาคุณค่า และทักษะเพื่อชีวิตเพื่อพัฒนาคุณค่า….

ในฐานะองค์กรที่ตั้งบนพื้นฐานของคุณค่า องค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกเชื่อว่าการพัฒนาระบบคุณค่าของปัจเจกบุคคลคือสิ่งสำคัญต่อการเติบโตส่วนบุคคล

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ยึดมั่นต่อมาตรฐานร่วมกันที่แสดงไว้ในคำปฏิญาณและกฎ องค์กรสมาชิกแต่บะประเทศใช้คำปฏิญาณและกฎของตนในการนำคุณค่าขององค์การโลก  ทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับสมาชิก และคุณค่าเหล่านี้ถูกใช้เป็นบริบทสำหรับกิจกรรมตามโปรแกรมทั้งหมด

โปรแกรมขององค์การโลกใช้คุณค่าเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้หญิงและเยาวสตรี โดยกระตุ้นให้เด็กและเยาวสตรีมองไปไกลกว่าชีวิตของตนเอง เพื่อพัฒนาความเข้าใจในโลกกว้าง และมนฐานะพลเมืองโลก  ทำให้พวกเขาสามารถสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้

คุณค่าหลักขององค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์ (WAGGGS’ core values)

ความซื่อตรง (Integrity) เป็นการดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ตามระบบคุณค่าของตน ด้วยความเคารพ และเห็นคุณค่า รวมทั้งรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง

ความเป็นพลเมืองดี (Citizenship) สมาชิกชุมชนมีความตื่นตัว เอาใจใส่ รับรู้ข้อมูล เคารพผู้อื่น เข้าใจความหลากหลาย และมีบทบาทในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชนและโลกของเรา

จิตวิญญาณ  (Spirituality) การยอมรับและการพัฒนาความเชื่อส่วนบุคคล

 

….และทักษะเพื่อชีวิต

องค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก มุ่งหมายที่จะเตรียมสมาชิกให้เติบโตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและให้สมาชิกสามารถดำรงชีวิตในแบบที่ตนต้องการได้

เพื่อบรรลุความมุ่งหมายดังกล่าว โปรแกรมการศึกษาขององค์การโลกจึงก้าวหน้าไปไกลกว่าเรื่องที่เรียนในการศึกษาในระบบ

ผู้บำเพ็ญประโยชน์เรียนรู้ทักษะชีวิตอันมีค่า ไม่ว่าจะเลือกเดินเส้นทางไหน การเป็นผู้นำ การสื่อสาร และความมั่นใจ การเคารพตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา ความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัว การพึ่งพาตนเองได้ การเข้าใจความหลากหลาย การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน การเผชิญกับความเสี่ยง การทำงานเป็นทีม ความรู้เรื่องทางการเงิน การอยู่อย่างอิสระ ฯลฯ

ทักษะ 6 C ขององค์การโลกในศตวรรษที่ 21

คุณลักษณะ  (Character) มีความเชื่อมั่นและตระหนักในตนเอง เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ ในการกำหนดจุดมุ่งหมายและทำให้บรรลุผล ทั้งโดยตนเองและการนำผู้อื่น

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เราเป็นนักคิดที่สร้างสรรค์และเป็นนักแก้ปัญหาที่มีความยืดหยุ่น  เราเป็นผู้กำหนดทิศทางการเรียนรู้ การประเมินผลและประยุกต์ใช้ข้อมูลและพัฒนาแนวทางแก้ไขในรูปแบบใหม่ๆ

ความเป็นพลเมือง (Citizenship) เรามีบทบาทในการเคลื่อนไหวในชุมชนท้องถิ่นของเรา และสัมพันธ์กับโลกกว้าง เราต้องลงมือปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น

การสื่อสาร (Communication)  เราแสดงความคิดเห็นของเราอย่างมั่นใจต่อผู้ฟังที่หลากกลาย  เป็นผู้ฟังที่ดีและแสดงต่อผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจ

ความร่วมมือกัน (Collaboration) เราคือผู้เล่นเป็นทีมที่แท้จริง เข้าใจวิธีการทำงานเชิงบวกกับบุคคลต่างๆ และใส่ใจในเรื่องความหลากหลาย

ความมุ่งมั่น (Commitment) เรามีความมุ่งมั่นต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง และทุ่มเทตลอดชีวิต

Scroll to Top