อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแดง เสร็จเรียบร้อยด้วยดี ขอบคุณคณะวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ประสบการณ์ที่มีค่าแก่เด็กๆ กิจกรรมต่อไปก็..ขยายผลสู่เพื่อน..พี่..น้อง

Scroll to Top