อาสาสมัคร (Volunteer)

อาสาสมัคร หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคมโดยความเต็มใจและเสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขัญหา และพัฒนาสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน

คุณสมบัติของอาสาสมัคร มี 3 ประการคือ

  • ทำงานด้วยความสมัครใจ รับผิดชอบต่องานในดำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
  • เป็นงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมหรือสาธารณประโยชน์
  • ทำโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งของมีมูลค่าแทนเงิน

ผลตอบแทนท่อาสาสมัครได้รับ คือ ความสุข ความภูมิใจ ที่ได้ปฎิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ

Scroll to Top