โครงการยูรีพอร์ต (U-Report)

        ยูรีพอร์ต คือ เครื่องมือสื่อสารเชิงสังคมที่ช่วยให้วัยรุ่นและเยาวชนสามารถแสดงความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเยาวชนได้ นอกจากนี้ ยูรีพอร์ตยังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์การยูนิเซฟและพันธมิตรในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม 

ยูรีพอร์ตทั่วโลก

  • ปัจจุบันยูรีพอร์ตมีใน 38  ประเทศทั่วโลก  มีสมาชิกยูรีพอร์ตทั้งหมด  3,624,800  คนทั่วโลก
  • ยูรีพอร์ตมีข้อมูลระดับนานาชาติจาก U-Report Global  ที่รวบรวมความคิดเห็นจากเยาวชน           ทั่วโลกเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
  • U-Report Global ซึ่งดำเนินงานโดยทีมงานขององค์กรยูนิเซฟ  ร่วมมือกับเครือข่ายภาคีสำคัญ ประกอบด้วย  องค์การลูกเสือโลก องค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์โลก และองค์กรไอเซค(AIESEC) 

ยูรีพอร์ต ประเทศไทย

       ยูรีพอร์ต ประเทศไทย เริ่มใช้เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน ปี 2559  ผ่านการดำเนินงานโดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  ปัจจุบันสมาชิกยูรีพอร์ตหรือ  “ยูรีพอร์ตเตอร์”  สามารถลงทะเบียนและเริ่มต้นใช้งานผ่านระบบเฟซบุ๊ก แมสเสนเจอร์ ระบบจะส่งคำถามโพลสำรวจในหัวข้อต่างๆให้สมาชิกตอบรับโดยใช้เวลาเก็บข้อมูลทั้งหมดไม่เกิน 7 วัน จากนั้นผลจากโพลสำรวจจะถูกนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของรีพอร์ต ประเทศไทย และทางหน้าเพจเฟซบุ๊กยูรีพอร์ต ประเทศไทย

คณะกรรมการโครงการยูรีพอร์ต  ประเทศไทย

        ประกอบด้วยผู้แทนจากยูนิเซฟ ประเทศไทย และ ผู้แทนจากองค์กรภาคีเครือข่าย  ดังนี้

  1. สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์ ได้แก่

นางสาวชลลดา  บุญประเสริฐ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวรดา  พูลกำลัง           รองประธานฝ่ายอาคารสถานที่

  1. สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
  2. องค์กรไอเซค (AIESEC) 
  3. มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

 

พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 

ทรงเป็นประธานเปิดค่ายฉลอง  60  ปี  ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทย : รวมใจสร้างคนดีสู่สังคม 

ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมของชาวค่าย  รวมถึงการสาธิต  U-Report